Toiminnan voima oy

Toimintaterapiaa yksilöllisesti kotikäynnein
 

Yksilöllinen toimintaterapia

Yksilöllinen toimintaterapia toteutuu asiakkaan omassa asuinympäristössä. Kuntoutus suunnitellaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi yhteistyössä asiakkaan, lähipiirin, palvelutalon henkilökunnan ja tarvittaessa muiden kuntoutustyöntekijöiden kanssa. 


Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus sopii asiakkaille, joilla arjen sujuvuus ja toiminnan ohjauksen taidot ovat vaikeutuneita esimerkiksi ADHD:n, Aspergerin oireyhtymän, aivovamman tai muun syyn vuoksi.

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, jonka avulla voidaan tukea asiakasta elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Valmennuksen tavoitteet ovat käytännönläheisiä liittyen arjen haasteisiin, esimerkiksi itsestä ja kodista huolehtimiseen, asiointiin, rahan käyttöön, sosiaalisiin taitoihin ja nuorten  itsenäistymiseen. Ohjauksen, harjoittelun ja yhdessä tekemisen avulla tuetaan asiakasta uusien toimintatapojen löytämisessä ja oppimisessa sekä olemassa olevien taitojen vahvistumisessa.

Nuoria aikuisia voidaan tukea itsenäisemmän arjenhallinnan saavuttamisessa ja päivittäisten rutiinien ja toimintatapojen muodostamisessa. Aikuisille neuropsykiatrinen valmennus voi olla esimerkiksi psyykkisten voimavarojen kanssa työskentelemistä sekä stressinsietokyvyn harjaannuttamista. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen suuntaan.


Psykofyysinen toimintaterapia

Psykofyysisesssä toimintaterapiassa opitaan olemaan oman kehon äärellä ja kuuntelemaan, mitä omassa kehossa tapahtuu. Psykofyysisessä lähestymistavassa perustana on ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys ja tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Tärkeää on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysinen toimintaterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas löytää selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja. Olennaista on asiakkaan kohtaaminen pysähtyen, kuunnellen ja asiakaslähtöisesti. Menetelmä sopii hyvin monille kohderyhmille, kuten neurologisille asiakkaille (esim. lihastaudit), psykiatrisille asiakkaille, kipuasiakkaille ja asiakkaille, joilla on kehonkuvan haasteita. Harjoituksissa keskitytään vireystilan tunnistamiseen ja säätelyyn, tunteisiin, interoseptioon ja proprioseptiikkaan, positiivisen kehonkuvan löytymiseen, hengitykseen, voimavarojen tunnistamiseen, toiminnan ja levon rytmittämiseen.


Taktiilistimulaatio-hoito

TaktiiliStimulointi on tietoista ja järjestelmällistä kosketusta, joka sopii kaikille. Kosketuksen tarve lisääntyy sairastumisen, loukkaantumisen ja toimintakyvyn alentumisen myötä. Kehon hahmotusharjoituksena hoito sopii kaikille, jotka toivovat elämänlaatuunsa kohennusta. Hoitoa annetaan mm. stressin ja kivun lievittämiseen, oman kehon hahmottamiseen, unihäiriöihin ja vatsaongelmiin. TaktiiliStimulointi sopii erityisen hyvin henkilöille, joilla on alentunut kosketuksen sietokyky, kipuja ja tuntopuutoksia.  

Menetelmä perustuu luonnolliseen tapaamme sivellä ihoamme, kun peseydymme tai levitämme voidetta. Sivelyt noudattavat tiettyä järjestystä, jotta hoito tuntuisi aina tutulta ja turvalliselta. Sivelyjen lisäksi hoidossa käytetään erilaisia painalluksia tai käsiä pidetään paikallaan. Yleensä hoito annetaan suoraan iholle käyttäen luonnonöljyjä, mutta jos henkilö on esim. kosketusherkkä, voidaan hoito antaa myös vaatteiden läpi. TaktiiliStimulointi pohjautuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen ihmisestä. Hoito suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. 


Työkyvyn arviointi 

Työkyvyn arviointi asiakkaan omassa kotiympäristössä ja/ tai työpaikalla toteutuen. Käytössä seuraavat haastattelut: Työroolin arviointi WRI-FI, työympäristön arviointi WEIS-FI, työsuorituksen arviointi AWP-FI ja työtehtävän ominaispiirteiden arviointi. Haastattelut pohjaavat Inhimillisen toiminnan malliin ja ne täydentävät toisiaan.